Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนไทย

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
20 กุมภาพันธ์, 2562, 00:02:14

   

ผู้เขียน หัวข้อ: ลุ่มน้ำบางนรา  (อ่าน 3072 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้หน้า: [1]
นภดล มณีวัต
ผู้ดูแลบ้าน
ผู้บัญชาการสูงสุด
*****


เพศ: ชาย
กระทู้: 19,915
สมาชิกลำดับที่ 2
คนจนผู้ยิ่งใหญ่


เว็บไซต์

| |

« เมื่อ: 11 พฤศจิกายน, 2554, 22:52:25 »

ลุ่มน้ำบางนราสถานที่ตั้ง         

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา  ตั้งอยู่ที่  ๓/๑  ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส

ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม
         
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ในคราวเสด็จฯ   เยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยทรงมีพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๔ และวันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๒๖  ซึ่งพอจะสรุปพระราชดำริได้ดังนี้  "ตามที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ  เช่น  ประตูบังคับน้ำมูโนะ  ประตูบังคับน้ำโต๊ะแดง  ท่อบังคับน้ำปูยู  ประตูบังคับน้ำน้ำแบ่งไว้แล้วนั้น เพื่อสามารถพัฒนาแหล่งน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการชลประทาน การอุปโภคบริโภค การป้องกันน้ำเค็มการระบายน้ำ และการควบคุมน้ำในลุ่มน้ำบางนราและพรุโต๊ะแดง ได้สมบูรณ์ จำเป็นจะต้องก่อสร้างประตูบังคับน้ำบางนราทั้งตอนบนและตอนล่างโดยเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา ได้มีน้ำจืดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้ตลอดปี อันจะทำให้ราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น"
         
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้พิจารณาเห็นความสำคัญของแม่น้ำบางนรา  ซึ่งควรได้รับการพัฒนาทั้งลุ่มน้ำ จึงได้เสนอขอความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในด้านการศึกษาวางโครงการ การออกแบบรวมทั้งการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำปิดกั้นปากแม่น้ำบางนราทั้งสองแห่ง  ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   ๕   รอบ  ในปี ๒๕๓๐ ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินงานเมื่อเดือนมิถุนายน  ๒๕๒๘  จัดทำรายงานความเหมาะสมโครงการ และได้ทำการศึกษา สำรวจ และออกแบบอาคารประตูระบายน้ำบางนราทั้งตอนบน และตอนล่างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๓๐  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ประตูระบายน้ำบางนราตอนบนเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๐
         
เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๓๑ รัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทยได้ลงนามใน Exchange of Notes ว่าด้วยเรื่องสนับสนุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนราตอนบนและตอนล่าง   โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา และกรมชลประทาน  ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง  บริษัท  SANYU CONSULTANTS และบริษัท JAPAN  ENGINEERING  CONSULTANTS เป็นบริษัทที่ปรึกษาของกรม เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ และกรมชลประทานได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทโอบายาชิ (OHBAYASHI CORPORATION) ประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำบางนราตอนบนและตอนล่าง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๑  และบริษัทได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารหัวงาน  ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ประตูระบายน้ำบางนราตอนล่าง เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๑ ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๒๐ เดือน แล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๓๓ งบประมาณที่รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าแยกเป็น

          - ค่าดำเนินการศึกษาวางโครงการ ๙๔,๐๐๐,๐๐๐ เยน และออกแบบรายละเอียดโครงการ
          - ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซันยูและ ๑๖๑,๑๑๖,๐๐๐ เยน เจเปนเอ็นจิเนียริ่ง
          - ค่าก่อสร้างโครงการโดยบริษัท ๓,๗๐๕,๘๘๔,๐๐๐ เยน รับเหมา โอบายาชิ
   
     
วันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำบางนราตอนบน   และในโอกาสเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งมอบอาคารหัวงาน   และอาคารประกอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราให้กับรัฐบาลไทย
         
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ

          ๑. ป้องกันน้ำเค็ม จากทะเลทั้งสองทาง
          ๒. ป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่พรุ
          ๓. ระบายน้ำ บรรเทาอุทกภัย ลดจำนวนวันน้ำท่วม
          ๔. เก็บกักน้ำจืด เพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค

         
โดยมีเป้าหมายดังนี้คือ
         
๑. ควบคุมการปิด-เปิด  ประตูระบายน้ำบางนราทั้งตอนบน  ตอนล่างและน้ำแบ่งป้องกันน้ำเค็มจากทะเลมิให้เข้าไปทำลายพืชผลการเกษตร
         
๒. ควบคุมอาคารป้องกันน้ำเปรี้ยว โดยรักษาระดับน้ำใต้ดินที่เหมาะสมตรวจสอบคุณภาพน้ำ ป้องกันการระบายน้ำช่วงเปรี้ยวจัดจากพื้นที่พรุลงแม่น้ำบางนรา
         
๓. ระบายน้ำบรรเทาอุทกภัยช่วงน้ำหลาก   พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางนรารวม  ๑๐๕,๐๐๐  ไร่  และการชะล้างดินเปรี้ยวจากอดีตโดยการอัดยกระดับน้ำให้ท่วมพื้นที่สลับกับการลดระดับน้ำ ระบายน้ำออก
         
๔. กักเก็บน้ำจืดในแม่น้ำบางนราประมาณ  ๑๖  - ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร โดยการสูบน้ำพื้นที่ประมาณ ๗๔,๕๐๐ ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการประปา อุปโภค - บริโภคตลอดจนแพร่พันธุ์สัตว์น้ำ
         
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา เป็นโครงการขนาดใหญ่มีพื้นที่โครงการประมาณ ๒๙๑,๐๐๐ ไร่  ครอบคลุมพื้นที่  ๔  อำเภอ  คือ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอ-ยี่งอ อำเภอระแงะ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ                    จดอำเภอเมือง
ทิศตะวันออก             จดอ่าวไทย
ทิศใต้                        จดเขตพรุโต๊ะแดง  และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูโนะ  อำเภอตากใบ
ทิศตะวันตก               จดเขตอำเภอยี่งอ
     
    
เนื่องจากความแตกต่างระดับพื้นที่  ในเขตโครงการระบบชลประทานจึงประกอบด้วยระบบชลประทานโดยการสูบน้ำและระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงของโลก
         
ระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงของโลก  พื้นที่  ๗,๗๐๐ ไร่ (รวมพื้นที่ส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ๒,๐๐๐ ไร่)
         
ระบบชลประทาน

โดยการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ๑๕ แห่ง พื้นที่ ๔๘,๗๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๑ แห่ง พื้นที่ ๑,๙๐๐ ไร่  กำลังดำเนินการ  ๒  แห่ง  พื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๓ แห่ง พื้นที่ ๓๖,๘๐๐ ไร่ ระบบชลประทานในแปลงนาสูบน้ำโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ของกรมชลประทาน ตามแผนรวม ๖๗ แห่ง พื้นที่ ๑๘,๑๐๐ ไร่ ดำเนินการไปแล้ว ๒๙ แห่งพื้นที่ประมาณ ๘,๗๙๖ ไร่ ยังไม่ได้ดำเนินการอีก ๓๘ แห่ง พื้นที่ ๙,๓๐๔ ไร่

ระบบระบายน้ำ
         
เพื่อระบายน้ำท่วมขังช่วงน้ำหลากลงสู่คลองธรรมชาติ  และระบายออกสู่ทะเล ลดจำนวนวันที่น้ำท่วมขังช่วยบรรเทาความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนควบคุมป้องกันมิให้น้ำเปรี้ยวจากพรุโต๊ะแดงไหลลงสู่แม่น้ำบางนรา งานระบบระบายน้ำและควบคุมน้ำเปรี้ยวจะดำเนินการโดยกรมชลประทานให้แล้วเสร็จสอดคล้องกับการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำบางนราทั้งสองแห่ง
         
งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำเปรี้ยวประกอบด้วย

          - ขุดคลองระบายใหม่
          - ปรับปรุงคลองธรรมชาติ
          - สร้างประตูระบายน้ำควบคุมน้ำเปรี้ยว ๘ แห่ง และคันกั้นน้ำ

ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม
         
เมื่อระบบระบายน้ำ  ระบบควบคุมน้ำเปรี้ยว ระบบส่งน้ำและการควบคุมน้ำเปรี้ยว   ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะสามารถอำนวยประโยชน์ในเขตโครงการเนื้อที่ ๒๙๑,๐๐๐ ไร่ ดังนี้
         
๑. ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าไปในลำน้ำบางนรา ทำให้สามารถปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเกษตร
         
๒. ป้องกันน้ำเปรี้ยวจากขอบพรุโต๊ะแดง ไหลลงสู่แม่น้ำบางนรา
         
๓. เพื่อระบายน้ำ บรรเทาอุทกภัย และลดจำนวนวันที่น้ำท่วมขัง
         
๔. กักเก็บน้ำจืดไว้ในแม่น้ำบางนราและแม่น้ำสาขาเพื่อ
                   
- การเพาะปลูก การอุปโภค-บริโภคตลอดปี
                   
- ควบคุมระดับน้ำใต้ดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมป้องกันการชักนำเกลือ และกรดขึ้นสู่ชั้นผิวดินเป็นขั้นตอนการชะล้างกรดในดินให้น้อยลง
                   
- เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และขยายพันธุ์     
             
- รักษาสมดุลทางสภาพแวดล้อมของพรุโต๊ะแดงพื้นที่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ บริเวณทางทิศใต้ของโครงการให้คงสภาพพรุเช่นเดิม ตามนโยบายอนุรักษ์พรุ   
               
- ช่วยทำให้ดินมีความชุ่มชื้นไม่ติดไฟง่าย ป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า
         
๕. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรบริเวณใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
         
๖.  เป็นโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนไทย - มาเลเซีย สนองนโยบายความหวังใหม่ ของ ๕ ชายแดนภาคใต้
         
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด ๒๙๑,๐๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ต้องระบายน้ำ ๑๐๕,๐๐๐  ไร่ เพื่อสามารถควบคุมระบบระบายน้ำ ระบบควบคุมน้ำเปรี้ยวกักเก็บน้ำจืดและการป้องกันน้ำเค็มให้ได้ผล สามารถพัฒนาพื้นที่ราบลุ่ม ๑๐๕,๐๐๐ ไร่ เพื่อการเกษตรโดยจัดระบบส่งน้ำด้วยการสูบน้ำ และส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วงของโลก ประกอบกับโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของ  ๕   จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับความสนใจจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งองค์กรคณะกรรมการบริหารระดับสูงระดับจังหวัด  และคณะทำงานระดับอำเภอ  เพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราให้ได้ผล ยกฐานะความเป็นอยู่ และด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

เส้นทางเข้าสู่ลุ่มน้ำบางนรา
         
จากตัวจังหวัดประมาณ  ๕ กิโลเมตร โดยเส้นทางสายนราธิวาส- ตากใบ เป็นถนนลาดยางตลอด และแยกเข้าสู่โครงการลุ่มน้ำบางนรา อีก ๒ กิโลเมตร

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: