วายังกูเละคณะเดะแม ตลุงศิลป์

(1/1)

นภดล มณีวัต:
นายเดะแม สาแมประวัติ
         
นายเดะแม  สาแม อยู่บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีอาชีพเล่นหนังตะลุงหรือวายังกูเละ และการทำสวนยาง  ตอนเป็นเด็กได้รับการศึกษาจากปอเนาะมิได้ศึกษาต่อในระดับโรงเรียนแต่มีความสนใจใฝ่รู้ศึกษาด้วยตนเองอยู่เสมอ  นายเดะแมได้รับการถ่ายทอดศิลปะการเล่นหนังมาจากบิดา  และการฝากตัวเป็นศิษย์ของนายหนังเจ๊ะ มูดอ  และฝึกฝนด้วยตนเอง  จนกลายเป็นนายหนังที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนี้ ในนามของวายังกูเละคณะเดะแม ตลุงศิลป์
   
ในการเล่นหนังตะลุง  เดะแม สาแม จะใช้ภาษามาลายู และภาษาไทยแทรกควบคู่กันไป และจะมีการสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ให้ข้อคิดในเรื่องการต่อต้านยาเสพติด การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว การเลือกตั้ง และนโยบายของรัฐเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนด้วยผลงาน
         
นายเดะแม  สาแม  ได้รับการยกย่องจากประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้นำทางปัญญา ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐให้เป็นสื่อพื้นบ้านที่ช่วยเหลือรัฐบาลในงานประชาสัมพันธ์ เพื่อความมั่นคงของรัฐ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ