เต่าตะนุ , เต่าแสงอาทิตย์

(1/1)

นภดล มณีวัต:
เต่าตะนุ , เต่าแสงอาทิตย์ชื่อสามัญ          Green turtle
ชื่อวิทยาศาสตร์     Chelonia mydas (Linn. ๑๗๕๘)

ลักษณะ
         
เป็นเต่าทะเลขนาดใหญ่  ตัวโตเต็มที่มีความยาวของกระดอง ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๒๐๐ กิโลกรัม หัวสั้น ขาคู่หลังเล็กกว่าขาคู่หน้ามาก  บนหัวส่วนหน้ามีเกล็ด ๑ คู่ เกล็ดบนกระดองแถวข้างมี ๔ เกล็ด เกล็ดจะเชื่อมต่อกันแต่ไม่ซ้อนกัน กระดองมีสีน้ำตาลอมเหลือง มีริ้วลายกระจายตามเกล็ดจากจุดกึ่งกลางเกล็ดไปตามแนวรัศมี อาหารคือหญ้าทะเล สาหร่าย และหน่ออ่อนของต้นไม้ชายเลน
         
การวางไข่ประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์  แม่เต่าตัวหนึ่งจะวางไข่ปีละ ๑-๓ ครั้ง ห่างกันครั้งละ ๒-๓ สัปดาห์  หลุมวางไข่จะลึก  ๖๐-๙๐ เซนติเมตร ในแต่ละหลุมจะมีไข่เต่า ๖๐-๑๓๐ ฟอง ไข่เต่าจะฟักโดยอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์แหล่งที่พบ
         
ฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต

ความสัมพันธ์กับชุมชน

          ๑. เนื้อเต่าใช้เป็นอาหาร
          ๒. ไข่เต่าเรียกว่า ไข่จะระเม็ด
          ๓. กระดองนำมาทำเป็นเครื่องประดับ
         
ในเกาะภูเก็ตมีโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ได้ผลิตลูกเต่าออกมาปล่อยลงไปเพิ่มปริมาณในธรรมชาติปีละมาก ๆ

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
         
เนื้อเต่าตนุขายได้ราคาแพง ไข่เต่าขายฟองละ   ๑๐-๒๐   บาท   กระดองเต่านำมาทำเครื่องประดับประเภทเข็มกลัดเสื้อให้สีเหลืองใสสวยมาก จึงซื้อขายกันในราคาแพง แต่ในปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์เต่าทะเลทุกชนิด ทำให้การล่าจับเต่า และการเดินเต่า (หาไข่เต่า) มีการควบคุมโดยทางราชการ รายได้จากการขายเต่าจึงลดน้อยลง

นภดล มณีวัต:
เต่าตนุชื่อสามัญ          Green Turtle
ชื่อวิทยาศาสตร์          Chelonia mydas

ลักษณะ
         
เต่าตนุเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่ง  มีขนาดใหญ่  มีน้ำหนักมาก  มีกระดองซึ่งแบ่งออกเป็นช่องเล็กๆ แต่มาเผชิญหน้ากันเข้าเป็นแผ่นใหญ่ เป็นกระดองป้องกันตัว แต่กระดองของเต่าชนิดนี้บางเหมือนกระดองของเต่ากระ เต่าตนุตอนตัวเล็กๆ จะกินพืชสีเขียวเล็กๆ สาหร่ายทะเล เมื่อโตขึ้นจะกินทั้งพืช หอย กุ้ง และสัตว์ตัวเล็กในน้ำเป็นอาหารแหล่งที่พบ
         
เต่าตนุกระจายพันธุ์อยู่โดยทั่วๆไปในท้องทะเลของจังหวัดระนอง  แต่ในระยะวางไข่เต่าจะขึ้นมาวางไข่บนพื้นทรายตามชายทะเล

ความสัมพันธ์กับชุมชน
         
๑.เป็นอาหารของคนทั้งส่วนเนื้อและไข่ เนื้อของเต่าตนุนับว่าโอชารสเหมาะที่จะเป็นของกินอย่างดี แต่บางครั้งก็เป็นพิษจึงต้องระมัดระวัง  ส่วนไข่ของเต่าตนุจะอ่อนนุ่มนิ่มเหมาะ  สำหรับใช้เป็นอาหารมาก  และเป็นเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เต่าตนุในจังหวัดระนองมีจำนวนน้อยลง         
๒.เป็นความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
         
ไข่ของเต่าตนุมีการเก็บมาขายในราคาฟองละประมาณ  ๙-๑๐ บาท ปัจจุบันมีขายในตลาดของจังหวัดระนองน้อยลงเพราะจำนวนเต่าตนุลดลง แต่ถึงกระนั้น  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดระนอง  ก็มักจะซื้อไข่เต่าตนุเป็นของฝากติดไม้ติดมือไปเสมอ

นภดล มณีวัต:
เต่าตะนุ , เต่าแสงอาทิตย์ชื่อสามัญ          Green turtle
ชื่อวิทยาศาสตร์           Chelonia mydos

ลักษณะ
         
เต่าตะนุเป็นเต่าทะเลขนาดใหญ่       มีความยาวกระดองถึง  ๑  เมตร เต่าชนิดนี้จะมีเกล็ดบนหัวตอนหน้าของลูกตาเพียงคู่เดียวและมีเกล็ดด้านข้างบนกระดองหลังเพียง ๔ คู่ เต่าตนุกินปลาและสัตว์ทะเลขนาดเล็ก  ตลอดจนพืชจำพวกหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล วางไข่ราวเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

แหล่งที่พบ
         
ชายฝั่งรอบเกาะบริเวณอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

ความสัมพันธ์กับชุมชน
         
 ชาวบ้านนิยมนำไข่เต่า   เนื้อเต่า   มารับประทาน

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
         
เต่าตนุเป็นสัตว์ที่มีราคาแพงเพราะหายาก แต่ปัจจุบันมีการรณรงค์ต่อต้านการล่าเต่าตนุมิให้สูญพันธุ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ