Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้

ภาคใต้ => นราธิวาส => ข้อความที่เริ่มโดย: นภดล มณีวัต ที่ 11 พฤศจิกายน, 2554, 21:50:07หัวข้อ: พุทธอุทยานเขากง ที่ประดิษฐานพุทธทักษิณมิ่งมงคล
เริ่มหัวข้อโดย: นภดล มณีวัต ที่ 11 พฤศจิกายน, 2554, 21:50:07
พุทธอุทยานเขากง ที่ประดิษฐานพุทธทักษิณมิ่งมงคล

(http://www.siamsouth.com/narathiwat/1_2_2/1.jpg)

สถานที่ตั้ง            

วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม   ตำบลลำภู   อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา
           
โครงการก่อสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและการปรับปรุงบริเวณเขากง เกิดจากการปรารถของคณะสงฆ์กับทางจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้เห็นว่าบริเวณเขากงแห่งนี้   เคยเป็นแหล่งสำคัญทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดนราธิวาสเคยเป็นแหล่งสังคมชาวพุทธมาแต่ประมาณ พ.ศ.๘๐๐-๙๐๐ เป็นอย่างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขากงและบริเวณใกล้เคียง

 (http://www.siamsouth.com/narathiwat/1_2_2/2.jpg)     

เป็นแหล่งสังคมชาวพุทธที่เด่นชัดมาก คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน จึงได้ขอให้พลเอกประภาส  จารุเสถียร ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ในครั้งนั้นช่วยอุปถัมภ์ และเมื่อรองนายกรัฐมนตรีตรวจภูมิประเทศก็เห็นว่ามีความเหมาะสมและฟังความเห็นจากคณะสงฆ์ กับผู้แทนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสแล้วเห็นพ้องต้องกัน จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูป  ๑   องค์   บนเนินเขา และปรับปรุงบริเวณเขากงให้ร่มรื่นสวยงาม  เป็นพุทธอุทยานนี้  ทางราชการได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔๒ ไร่

(http://www.siamsouth.com/narathiwat/1_2_2/3.jpg)

ความสำคัญต่อชุมชน
         
๑  เคยเป็นแหล่งสำคัญทางพระพุทธศาสนามาแต่สมัยโบราณ  ปรากฏหลักฐานโบราณคดี ทำให้รู้ว่าบริเวณนี้ได้มีมาช้านานแล้ว
         
๒. เป็นที่พุทธศาสนิกชนจะได้สักการะบูชา และถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
         
๓. เป็นสถานที่ทัศนาจร ทำให้ชุมชนบริเวณนี้เศรษฐกิจดีขึ้น

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
         
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะพระพุทธรูปแบบขนมต้ม สังฆาฎิจัดกลีบแผ่กว้างเต็มพระอังสาซ้าย ชายจีวรใต้พระเพลาทำเป็นริ้ว มีหนังตัวกว้าง ๑๗ เมตร พระพักตร์วัดจากพระกรรณขวาถึงพระกรรณซ้าย ๕ เมตร จากพระหนุถึงยอดพระเกศบัวตูม ๙ เมตร สูงจากฐานถึงยอกพระเกศบัวตูม ๒๔ เมตร และสูงจากระดับดินยอดเนินเขาถึงพระเกศบัวตูม ๒๘.๓๐ เมตร ที่ฐานพระพุทธรูปประกอบด้วยซุ้มจารึก รายชื่อผู้ศรัทธาบริจาคทรัพย์สมทบการก่อสร้าง

เส้นทางเข้าสู่พุทธอุทยานเขากง
         
ไปตามเส้นทางหลวงสายนราธิวาส - ตันหยงมัส  จะเห็นพุทธอุทยานเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส