Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้

ภาคใต้ => ภูเก็ต => ข้อความที่เริ่มโดย: นภดล มณีวัต ที่ 27 กันยายน, 2554, 16:59:50หัวข้อ: ขุนเลิศโภคารักษ์ (ตันหลิ่ม หรือหลิ่ม ตันบุญ)
เริ่มหัวข้อโดย: นภดล มณีวัต ที่ 27 กันยายน, 2554, 16:59:50
ขุนเลิศโภคารักษ์ (ตันหลิ่ม หรือหลิ่ม ตันบุญ)

(http://www.siamsouth.com/phuket/2_6_1/1.jpg)

ประวัติ
         
เดิมชื่อ  หลิ่ม แซ่ตัน เป็นชาวจีนเดินทางจากมณฑลฮกเกี้ยนโดยทางเรือเพื่อแสวงโชคและเข้ามาอาศัยอยู่ที่เมืองภูเก็ต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๘ และได้แต่งงานกับสตรีชาวจีนคือนางโฮ่ย แซ่หลิม ในพ.ศ. ๒๔๖๓ มีธิดาเพียงคนเดียวชื่อ กาญจนา
         
การที่นายตันหลิ่มรับหน้าที่เป็นนายเรือพระที่นั่งนำเสด็จฯ  รัชกาลที่  ๖  ประพาสเมืองกระบี่  จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนเลิศโภคารักษ์ และพระราชทานนามสกุลว่า ตันบุญ โดยท่านเป็นต้นสกุล
         
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและสมเด็จพระพระนางพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ต ขุนเลิศโภคารักษ์ได้รับเกียรติยศจากทางราชการให้ช่วยเหลือจัดหาสิ่งของในการรับเสด็จตลอดจนเป็นกรรมการรับเสด็จในส่วนที่เป็นงานเบ็ดเตล็ด

(http://www.siamsouth.com/phuket/2_6_1/2.jpg)

         
ผลงาน
         
๑.  มีผลงานในการรับใช้เบื้องยุคลบาทโดยเป็นนายเรือนำเสด็จฯ รัชกาลที่ ๖ ประพาสเมืองกระบี่ และดำรงตำแหน่งกรรมการในการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคราวเสด็จเมืองภูเก็ต
         
๒.  จัดตั้งศูนย์การค้าโภคารักษ์    ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต    ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยโรงภาพยนตร์  สนามโบว์ลิง   อาคารพาณิชย์   และโรงแรม  ซึ่งนับว่าเป็นการปลุกกระแสความเจริญของธุรกิจการบริการให้กับจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย
         
๓.  บริจาคที่ดินที่เคยทำเหมืองแร่จำนวน ๒๕๐ ไร่ ให้กับทางราชการเพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่สถาบันราชภัฎภูเก็ต ในวโรกาสอันเป็นมงคลพระราชพิธีรัชดาภิเษก
         
๔.  สละทรัพย์บำรุงการศึกษา พระพุทธศาสนา โรงพยาบาล มูลนิธินวฤกษ์ และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ ทุกโอกาสที่พึงปฏิบัติได้

(http://www.siamsouth.com/phuket/2_6_1/3.jpg)

         
เกียรติคุณที่ได้รับ
       
๑.  การที่ขุนเลิศโภดารักษ์  อุทิศตนเพื่อส่วนรวม  โดยเฉพาะการบริจาคที่ดินและบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา สาธารณสุข หรือศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับยกย่องว่าเป็น "เศรษฐีใจบุญ"
         
๒.  ผลงานการอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมทำให้ขุนเลิศโภคารักษ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนี้

          เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ. ๒๔๙๘)
          เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. ๒๕๐๐)
          รัตนภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. ๒๕๐๒)
          จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ. ๒๕๐๔)
          จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. ๒๕๐๓)
          ตริตาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญกาชาดสรรเสริญ (พ.ศ. ๒๕๑๐)
          ตริดาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ. ๒๕๑๕)